Umowa inwestycyjna

Zwieńczeniem rozmów negocjacyjnych jest podpisanie umowy inwestycyjnej stanowiącej kolejny etap inwestycji w startup.

Czym jest umowa inwestycyjna i jaki jest jej cel?

Umowa stanowi kluczowy element procesu inwestycyjnego (poprzedzony uzgodnionym i podpisanym dokumentem term sheet oraz przeprowadzeniem badania due diligence). Umowa ta reguluje cały przebieg inwestycji, określa zobowiązania pomysłodawców związane z realizacją i rozwojem projektu, przedstawia harmonogram przekazywania środków (transz), a także prawa oraz obowiązki poszczególnych stron.

Podstawowym celem zawarcia umowy inwestycyjnej po stronie pomysłodawców jest uzyskanie finansowania na rozwój i realizację projektu. Z kolei z perspektywy inwestora istotne jest osiągnięcie zysku z dokonanej inwestycji.

Warto wspomnieć, że inwestycja w startup może nastąpić zarówno przez przystąpienie inwestora do spółki, jak i poprzez jej wspólne zawiązanie.

Umowa inwestycyjna w inwestycjach Venture Capital – na co zwrócić szczególną uwagę?

Nawiązując do poprzedniego artykułu, poświęconego tematyce dokumentu term sheet, nie sposób nie przypomnieć o obowiązywaniu charakterystycznych klauzul na rynku VC, tj.: drag along, tag along, anti-dilution, vesting czy liquidation preference. Wspomniane klauzule są nieodłącznym elementem każdej inwestycji (umowy inwestycyjnej).

W umowie na pewno znajdą się również postanowienia niestandardowe, uwzględniające specyfikę danej branży oraz samej spółki (zarówno te formalne jak i biznesowe). Przykładem takiego postanowienia są np. kamienie milowe (Key Performance Indicators – KPI), wyznaczające warunki do spełnienia przez pomysłodawców. Inwestując w branżę gier, kluczowym warunkiem do spełnienia przez pomysłodawców może być m.in. stworzenie gry w ustalonym terminie, dotrzymanie daty premiery lub sprzedaż konkretnej ilości egzemplarzy. Spełnienie warunku (KPI) równoznaczne jest z uruchomieniem przez inwestora kolejnej transzy środków inwestycji. Uprzednio wspólnie wypracowane postanowienia umowy, w tym również KPI, zapewnią stronom udaną, kilkuletnią współpracę.

Inwestor jako wspólnik uprzywilejowany

Z uwagi na inwestowanie przez inwestora w spółkę na bardzo wczesnym etapie rozwoju / wspólne założenie spółki wraz z pomysłodawcami (w oparciu o pomysł i biznes plan), inwestor naraża się na wysokie ryzyko niepowodzenia projektu. Zapewnieniu ochrony dokonywanej inwestycji służą standardowe klauzule VC. Podkreślają one uprzywilejowaną pozycję inwestora. Klauzula liquidation preference – określa minimalną kwotę przysługującą inwestorowi przy wyjściu z inwestycji. Prawo pociągnięcia (drag along) polega na żądaniu od pozostałych wspólników przyłączenia się  do  realizowanej przez inwestora transakcji zbycia udziałów w spółce. Prawo przyłączenia się (tag along) pozwala żądać od wspólnika, który pozyskał potencjalnego nabywcę na udziały, aby złożył on również ofertę zakupu udziałów inwestora na tożsamych warunkach. Inwestorzy zastrzegają w umowach również postanowienie anti-dilution, które z kolei zabezpiecza przed zmniejszeniem udziału inwestora w kapitale zakładowym (m.in. na wypadek przystąpienia nowego inwestora do spółki). Jest ono powszechnienie znane jako ochrona przed rozwodnieniem.

Zasada swobody umów

Pomimo występowania na rynku VC wspomnianych klauzul, pamiętajmy o ogólnej zasadzie prawa zobowiązań – zasadzie swobody umów. Zgodnie z nią, podmioty prawa mają znaczną dowolność w zakresie zawierania i kształtowania treści umów, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z tego względu, warto negocjować zaproponowane przez inwestora postanowienia umowy inwestycyjnej, w celu zapewnienia spokojnego realizowania projektu oraz rozwoju biznesu, bez konieczności ciągłego sięgania do treści dokumentu w obawie, czy przypadkiem za niedopełnienie danego obowiązku nie grozi nam kara umowna.

Załączniki

Warto wspomnieć o załącznikach, których celem jest uzupełnienie umowy inwestycyjnej. Zawarte w ich treści postanowienia obowiązują strony inwestycji oraz stanowią integralny fragment umowy. Część  załączników jest przygotowywana przez pomysłodawców i przekazywana do akceptacji inwestora. Są to m.in.: biznesplan, harmonogram inwestycji, szczegółowy opis projektu, umowa o przeniesienie praw IP na spółkę. Pamiętajmy również, że naruszenie tych postanowień wiąże się z różnymi sankcjami, w tym z obowiązkiem zapłaty kary umownej przez pomysłodawców za ich nieprzestrzeganie.

***

Otrzymałeś propozycję umowy inwestycyjnej? Nie wiesz, jakie rozwiązanie byłoby odpowiednie dla Ciebie? Chcesz się dowiedzieć, jakie ryzyka towarzyszą poszczególnym klauzulom umownym? Chętnie pomożemy! Napisz do nas. 

Zapisz się do newslettera

Newsletter OW to porcja newsów prawno-podatkowych oraz informacji o wydarzeniach.

Witryna videogameslaw.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową videogameslaw.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.